นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) บริษัท คอล แลป เอเชีย จำกัด

                   บริษัท คอล แลป เอเชีย จำกัด ในฐานะผู้ประกอบกิจการ Influencer Marketing Platform (“เรา” หรือ “KOLLAB”) มีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของท่าน ซึ่งข้อมูลต่อไปนี้คือแนวทางที่เราปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าจะเป็น การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย (เรียกรวมกันว่า “การประมวลผล”) และการปกป้องซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้กับเราในระหว่างเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ได้แก่ https://kollab.asia/ และ https://kollabasia.com/ หรือใช้แอพพลิเคชั่นของเรา หรือรับบริการจากเรา

               นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมถึงข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุถึงตัวท่านได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับจากท่านโดยตรงหรือเป็นการส่งต่อมาจากบุคคลที่สามก็ตาม (“ข้อมูล” หรือ “ข้อมูลส่วนบุคคล”) สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพของท่านนั้น นอกเหนือจากการปฏิบัติตามนโยบายนี้แล้ว เราจะยึดถือปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย กฎ ประกาศ คำสั่งหรือระเบียบของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม เราในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ขึ้น ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการให้บริการเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของเรา รวมทั้งการเข้ารับบริการของท่าน โดยในการใช้บริการดังกล่าวในแต่ละครั้งให้ถือว่าท่านได้อ่านและตกลงยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

             เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น ในกรณีที่ท่านเป็นผู้ยินยอมให้ข้อมูลกับเราโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูลการขอรับบริการจากเราผ่านช่องทางเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นบนมือถือ หรือช่องทางอื่นใดของเรา ตัวอย่างเช่น การสมัครงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การทำธุรกรรมแบบออนไลน์ การสมัครรับจดหมายข่าว การขอรับความช่วยเหลือพิเศษ รวมไปถึงการทำธุรกรรมแบบออฟไลน์ เช่น การลงทะเบียนใช้บริการที่เคาน์เตอร์ นอกจากนี้ เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลที่สาม เช่น บุคคลในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดของท่าน บริษัทประกัน ตัวแทนจำหน่าย ผู้ให้บริการของเรา หรือหน่วยงานภาครัฐในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ หรือเป็นการเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม
         ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมโดยตรงจากท่าน หรือจากบุคคลที่สาม ดังนี้

 • ข้อมูลระบุตัวตนกรณีพนักงาน  เช่น  ชื่อ นามสกุล  เลขที่บัตรประชาชน  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี   หรือหมายเลขที่สามารถระบุตัวตนอื่นๆ
 • ข้อมูลระบุตัวตนกรณีผู้ขาย  ผู้รับจ้าง  ผู้รับเหมา  เช่น  ชื่อ นามสกุล  เลขที่บัตรประชาชน  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี   หรือหมายเลขที่สามารถระบุตัวตนอื่นๆ
 • ข้อมูลระบุตัวตนกรณีผู้ใช้บริการ เช่น ชื่อ ภาพถ่าย เพศ วันเดือนปีเกิด หนังสือเดินทาง หมายเลขบัตรประชาชน หรือหมายเลขที่สามารถระบุตัวตนอื่นๆ
 • ข้อมูลสำหรับการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล
 • ข้อมูลการชำระเงิน เช่น ข้อมูลการเรียกเก็บเงิน ข้อมูลบัตรเครดิตหรือเดบิต และรายละเอียดบัญชีธนาคาร 
 • ข้อมูลการเข้ารับบริการ เช่น ข้อมูลที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์   
 • ข้อมูลการสมัครรับข่าวสารและเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด เช่น ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมสัมมนา
 • ข้อมูลสถิติ เช่น จำนวนผู้ใช้บริการ และการเข้าชมเว็บไซต์
 • ข้อมูลจากการเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา เช่น IP Address, Cookies, Online Appointment System
 • ข้อมูลด้านสุขภาพ รายงานที่เกี่ยวกับผลการตรวจสุขภาพกาย และสุขภาพจิต  
 • ข้อมูล Feedback หรือสื่อสังคมอื่นๆ 

            เราจะไม่เก็บและใช้ข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนของท่าน ดังต่อไปนี้ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด  เว้นแต่เป็นไปตามที่ข้อบังคับและกฎหมายกำหนด หรือโดยความยินยอมของท่าน

3. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
              เราอาจประมวลผลข้อมูลของท่านโดยอาศัยความยินยอมของท่าน หรือการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างกัน หรือเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา หรือฐานการประมวลผลอื่นใดตามที่ระบุในพระราชบัญญัติค้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 สำหรับวัตถุประสงค์ดังนี้

3.1 วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการให้บริการ ได้แก่

 • จัดหาบริการ หรือส่งมอบบริการของเรา และการเข้าถึงบริการของท่าน ไม่ว่าทางออนไลน์หรือออฟไลน์
 • การประสานงานและส่งต่อข้อมูลให้กับผู้ให้บริการอื่นซึ่งจะช่วยให้การให้บริการ มีความรวดเร็วขึ้น
 • วัตถุประสงค์ทางบัญชีหรือทางการเงิน เช่น การตรวจสอบการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต การเรียกเก็บเงินและการตรวจสอบความถูกต้อง การขอคืนเงิน
 • รักษาความปลอดภัย รวมถึงความปลอดภัยขณะอยู่ในพื้นที่สำนักงานหรือสาขาให้บริการ
 • ปฏิบัติตามกฎของบริษัท
 • ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด ระเบียบ ข้อบังคับ หรือการร้องขอใดๆ จากหน่วยงานภาครัฐ เช่น การปฏิบัติตามหมายเรียกพยาน หรือคำสั่งศาล หรือการร้องขออื่นๆ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
 • วัตถุประสงค์อื่นๆ ที่สนับสนุนการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้างต้น หรือที่ได้รับความยินยอมจากท่านเป็นครั้งคราว

3.2 วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการขาย การตลาด  ซึ่งเราจะประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้เฉพาะกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมในการประมวลผลแก่เรา ได้แก่

 • อำนวยความสะดวกและนำเสนอรายการสิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่สมาชิกของเรา
 • จุดประสงค์ด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย และการลูกค้าสัมพันธ์ เช่น การส่งข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชั่น ผลิตภัณฑ์และบริการ รายการส่งเสริมการขาย และธุรกิจพันธมิตร
 • สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า วิจัยตลาด และวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ หรือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ
 • เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสาร ตอบคำถาม หรือตอบสนองข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของเรา เช่น ปัญหาการใช้บริการ การเรียกร้องสัมภาระหรือความสูญหายใด ๆ

3.3  วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล    เราจะประมวลผลข้อมูลพนักงาน ซึ่งหมายถึงพนักงานประจำ พนักงานสัญญาจ้างงานแบบระบุระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา พนักงานชั่วคราว และพนักงานบริษัทผู้รับเหมาช่วงแรงงาน  ในวัตถุประสงค์ต่างๆ ได้แก่

 • การสรรหา  คัดเลือกบุคลากร 
 • การพัฒนา ฝึกอบรมบุคลากร 
 • การประเมินผลการปฏิบัติงานและจ่ายค่าตอบแทนบุคลากร 
 • การควบคุมด้านระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานและมาตรการทางวินัย
 • อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาองค์กร

3.4  วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัท  ซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้อง  ได้แก่ 

 • การจัดซื้อ จัดจ้าง  วัสดุ อุปกรณ์  จ้างทำของ  การสร้าง ปรับปรุงอุปกรณ์ อาคารสถานที่ 
 • การบัญชี  การเงิน  
 • การบริหารด้านสารสนเทศ  ข้อมูลสนับสนุนธุรกิจ
 • การบริหารคลังสินค้า  การจัดส่ง

4. บุคคลที่ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเปิดเผย
            เราอาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลที่สาม ซึ่งอาจตั้งอยู่ภายในหรือนอกประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายกำหนด และเราจะดำเนินตามมาตรการที่จำเป็นและเหมาะสม หรือเป็นไปตามข้อบังคับและกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ที่ตามระบุไว้ข้างต้น ให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

 • บริษัทในเครือข่าย ธุรกิจคู่ค้า และธุรกิจพันธมิตร
 • ตัวแทน ผู้ให้บริการ หรือคู่ค้าที่ให้บริการแก่เรา หรือดำเนินการใดๆ ในฐานะตัวแทนของเรา เช่น ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 • หุ้นส่วนทางธุรกิจ เช่น โรงแรม บริษัทรถเช่า บริษัทประกัน พันธมิตรที่เข้าร่วมรายการโปรแกรมสะสมคะแนนและสิทธิประโยชน์ และบริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการแก่ท่าน หรือตอบสนองตามวัตถุประสงค์ข้างต้น
 • ธนาคาร และผู้ให้บริการชำระเงิน เช่น บริษัทบัตรเครดิต หรือเดบิต
 • เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานรักษาความมั่นคงและความปลอดภัย
 • หน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง และหน่วยงานศุลกากร
 • หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานอื่นๆ ตามที่กฎหมายอนุญาต หรือกำหนดไว้
 • การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม
 • เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นบนมือถือของเรา อาจมีลิงก์เชื่อมไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม หากท่านไปตามลิงก์เหล่านี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ครอบคลุมไปถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ดังนั้น การที่บุคคลที่สามประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจึงอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา และโปรดทราบว่าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและความรับผิดใดๆ จากการกระทำของบุคคลที่สามดังกล่าว

5. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และความปลอดภัย
            ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้นานเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย หรือเพื่อการดำเนินการทางกฎหมาย เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว หากท่านไม่แสดงความยินยอมให้เราทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป เราจะดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นตามขั้นตอนการทำลายข้อมูลของเราและจะดำเนินการให้เสร็จโดยไม่ชักช้า

          เราจะใช้มาตรการทางเทคนิค และการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวม เช่น เราใช้โปรโตคอลความปลอดภัย (Secure Sockets Layer: SSL) สำหรับการเข้ารหัสข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ต และเราจะจำกัดการเข้าถึงข้อมูลของท่าน ไม่ว่าที่จัดเก็บในระบบอินเตอร์เน็ตหรือในรูปแบบเอกสารไว้เฉพาะบุคลากรที่มีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น และจัดเก็บในสถานที่ที่มีระบบป้องกันการเข้าถึงโดยจำกัดบุคคลที่สามารถเข้าถึงได้สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในรูปแบบเอกสาร

6. สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
          ท่านสามารถติดต่อเรา/เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อยื่นคำร้องขอดำเนินการใช้สิทธิของท่านดังต่อไปนี้

 • ท่านมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของท่านที่เราเก็บรักษาไว้ รวมถึงขอรับสำเนาข้อมูลและขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับเราไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่นหรือตัวท่านเอง
 • ท่านมีสิทธิคัดค้าน หรือระงับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านได้
 • ท่านมีสิทธิขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ได้ และอาจขอให้เราลบ หรือทำลาย หรือเปิดเผยแหล่งที่มาของข้อมูลของท่านในกรณีที่ไม่ได้ให้ความยินยอมได้

        ในกรณีที่ท่านพบว่าเรา หรือบุคลากรของเราใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน ไม่เป็นไปตามที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้หรือไม่เป็นการประมวลผลตามที่มีสิทธิตามกฎหมาย ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้

      ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับเราได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับเรา เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรือโดยสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน

    อย่างไรก็ตาม การที่ท่านได้เพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดอาจส่งผลให้เรามีข้อมูลไม่เพียงพอต่อการประมวลผลให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้ง และท่านอาจขาดความสะดวกในการได้รับบริการจากเรา

7. ช่องทางการติดต่อเรา
       หากท่านต้องการใช้สิทธิใดๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมแนบสำเนาหลักฐานเพื่อแสดงตัวตน และหากท่านมีคำถาม ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยติดต่อที่ หมายเลขโทรศัพท์  02-4830649 หรือติดต่อตามที่อยู่นี้

บริษัท คอล แลป เอเชีย จำกัด

1/269 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ทั้งนี้ข้อมูลที่ต้องแจ้งให้เราทราบ ได้แก่

 • ชื่อ สกุล เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง
 • เรื่องที่ต้องการติดต่อสอบถาม รายละเอียดของข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น 
 • เบอร์โทรและที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ รวมทั้งที่อยู่สำหรับการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( E-mail)    ของท่าน

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

       เราอาจทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการและการดำเนินงานของเรา ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากท่าน รวมถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยนโยบายเวอร์ชั่นล่าสุดจะประกาศบนเว็บไซต์ของเราที่  https://kollab.asia/ และ https://kollabasia.com/ เพื่อให้ท่านทราบแนวทางที่เราใช้ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่   1  มิถุนายน  พ.ศ.2565

นายวุฒินันท์ สังข์อ่อง
กรรมการผู้จัดการ

Privacy Policy of KOLLAB Asia Limited Company

            KOLLAB Asia Limited Company, operating as an Influencer Marketing Platform (“we” or “KOLLAB”), is committed to protecting your personal data and privacy. The following information outlines how we handle your personal data, including the collection, use, disclosure (“processing”), and protection of the personal data you provide to us when visiting our websites, including https://kollab.asia/ and https://kollabasia.com/, using our applications, or receiving services from us.

               This Privacy Policy covers any data that directly or indirectly identifies you, regardless of whether it is obtained directly from you or indirectly from a third party (“Data” or “Personal Data”). For your health-related personal data, beyond the scope of this policy, we will comply with applicable laws, regulations, orders, or rules from relevant authorities or make additional amendments. As the data controller of your personal data, we have developed this Privacy Policy as part of the terms and conditions for using our websites, applications, and accessing our services. By using our services on each occasion, you acknowledge that you have read and agreed to this Privacy Policy, which is detailed as follows:

1. Collection of Personal Data

 

             We collect your personal data to the extent necessary when you voluntarily provide information to us, whether it’s through our website, mobile applications, or any other channels. Examples include job applications, procurement processes, online transactions, newsletter subscriptions, special assistance requests, as well as offline transactions such as service registrations at counters. Additionally, we may receive your personal data from third parties, such as family members or close associates, insurance companies, our service providers, or government agencies, if you have provided consent for the disclosure of such information or as required by law.

2. Types of Personal Data We Collect
         The types of personal data we collect depend on the purposes of processing data as outlined in this Privacy Policy. These include personal data directly collected from you or from third parties, as follows:

 • Identity information in the case of employees, such as name, surname, national identification number, tax identification number, or any other identifying numbers.
 • Identity information in the case of vendors, contractors, subcontractors, such as name, surname, national identification number, tax identification number, or any other identifying numbers.
 • Identity information in the case of service users, such as name, photographs, gender, date of birth, passport information, national identification number, or any other identifying numbers.
 • Contact information, such as address, phone numbers, and email addresses.
 • Payment information, such as billing information, credit or debit card details, and bank account details.
 • Service-related information, such as address and phone numbers for service delivery purposes.   
 • Newsletter subscriptions and participation in marketing activities, such as seminar registrations.
 • Statistical information, such as the number of service users and website visits
 • Information collected from your use of our website, such as IP address, cookies, and online appointment systems. เช่น IP Address, Cookies, Online Appointment System
 • Health-related data, including physical and mental health examination reports.  
 • Feedback or information from other social media platforms. 

         We will not collect and use your sensitive personal data, including race, ethnicity, political opinions, beliefs in ideology, religion, or philosophy, sexual behavior, criminal records, health data, disabilities, labor union information, genetic data, biometric data, or any other data that may impact your personal rights, unless permitted by regulations and laws or with your consent.

3. Purposes of Personal Data Processing
We may process your data based on your consent, contractual obligations, legal compliance, or other legal bases as specified in the Personal Data Protection Committee’s regulations, for the following purposes:

3.1 Service-related Purposes:

 • Providing and delivering our services to you, whether online or offline.
 • Coordinating and transferring information with other service providers to enhance service efficiency.
 • Accounting and financial purposes, such as verifying credit card payments, collecting payments, and refunding.
 • Ensuring security, including workplace and branch security while providing services.
 • Complying with company policies.
 • Complying with laws, regulations, rules, or lawful requests from government agencies, such as complying with witness summons or court orders, or other legitimate requests.
 • Other purposes that support the aforementioned objectives or are based on your temporary consent

3.2 Marketing and Sales Purposes:

 • Facilitating convenience and presenting benefit programs to our members.
 • Marketing, promoting sales, and customer relationship management, such as sending information about promotions, products and services, sales promotions, and business partnerships.
 • Conducting customer satisfaction surveys, market research, and statistical analysis to improve products and services or create new products and services.
 • Serving as a communication channel to address questions or respond to complaints related to our services, such as service-related issues, claims, or any loss or damage.

3.3  Human Resource Management Purposes:

 • Recruiting and selecting personnel. 
 • Developing and training personnel. 
 • Performance evaluation and compensation management. 
 • Implementing regulations, rules, and disciplinary measures.
 • Other matters related to human resource management and organizational development.

3.4  Operational Management Purposes: 

 • Procurement, contracting, materials and equipment management, subcontracting, construction, and facility maintenance. 
 • Accounting and finance management.  
 • Information management and business support data.
 • Inventory management and logistics.

4. Individuals to whom Personal Data may be disclosed
            We may disclose or transfer your personal data to third parties, whether located within or outside Thailand, who have sufficient data protection standards and comply with the principles of personal data protection as prescribed by law. We will implement necessary and appropriate measures or comply with regulations and laws to fulfill the aforementioned purposes, for the benefit of the following individuals:

 • Affiliated companies, business partners, and strategic alliance businesses.
 • Representatives, service providers, or business partners who act on our behalf, such as information technology service providers. 
 • Business partners, such as hotels, car rental companies, insurance companies, program partners in loyalty programs, and other relevant companies that provide services to you or respond to the aforementioned purposes.
 • Banks and payment service providers, such as credit card or debit card companies.
 • Security and safety officers or agencies.
 • Immigration and customs authorities.
 • Government agencies, regulatory bodies, and other authorized entities as permitted or required by law.
 • Links to third-party websites.
 • Our websites and mobile applications may contain links to third-party websites. If you follow these links, this privacy policy does not cover those third-party websites. Therefore, the processing of your personal data by those third parties is beyond our control, and please note that we have no responsibility or liability for the actions of such third parties.

5. Storage of Personal Data and Security
            Your personal data will be stored for as long as necessary for the purposes described in this privacy policy or as required by law or legal proceedings. Once the aforementioned purposes have been fulfilled or the retention period has expired, if you do not provide consent for us to continue processing your personal data, we will proceed to securely destroy the personal data following our data destruction procedures and complete the process without undue delay.

          We employ appropriate technical and organizational measures to ensure the security and protection of your personal data that we collect and store. For example, we use Secure Sockets Layer (SSL) protocol for data encryption over the internet, and we limit access to your data, whether stored in our internet-based systems or in physical document formats, to personnel who require access to process that personal data. We store personal data in locations with restricted access controls for personal data in document format.

6. Rights Regarding Your Personal Data
          You have the following rights regarding your personal data, and you can contact us/data protection officer/relevant personnel to exercise these rights:

 • Right of Access: You have the right to access your personal data that we hold, including requesting copies of the data and requesting us to transfer your personal data to another data controller or yourself.
 • Right to Object or Restrict: You have the right to object to or restrict the collection, use, or disclosure of your personal data.
 • Right to Rectification: You have the right to request the correction of inaccurate or incomplete personal data and may request us to delete or destroy your personal data or disclose the sources of your data, if not provided with your consent.

        In case you believe that we or our personnel have used or disclosed your personal data without complying with your consent or in violation of the applicable laws, you have the right to file a complaint with the Data Protection Committee.

      Right to Withdraw Consent: You have the right to withdraw your consent for the processing of your personal data, as long as there are no legal or contractual limitations on your right to withdraw consent.

    However, please note that the withdrawal of consent for the processing of personal data may result in us being unable to fulfill the purposes for which the data was provided, and you may experience limitations in receiving our services.

7. Contact Us
       If you wish to exercise any rights under this privacy policy, please proceed in writing and attach supporting documents to verify your identity. If you have any questions, suggestions, or complaints regarding this privacy policy, you can contact the Data Protection Officer at the following telephone number: 02-4830649 or by contacting us at the provided address.

KOLLAB Asia Co., Ltd.

1/269 Soi Chaengwattana 14

Chaengwattana Rd. Thung Song Hong,

Laksi Bangkok 10210

The information that needs to be provided to us includes:

 • Full name / National identification card number or passport number
 • Subject matter for inquiry or contact / Details of the error or issue that occurred 
 • Contact number and address for correspondence, including email address.

Changes to the Privacy Policy

       We may periodically review and revise this Privacy Policy to align with changes in our services and operations. Your suggestions, feedback, and relevant laws will be taken into consideration. The latest version of the policy will be announced on our websites at https://kollab.asia/ and https://kollabasia.com/ to inform you about the guidelines we follow in protecting your personal data.

 

This Privacy Policy is effective from June 1, 2022

Wootinun Sung-Ong

Chief Executive Officer